ของเล่น,ของใช้ทุ่นแรง

เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic: "Science Land สร้างแรงบันดาลใจ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่และแรง ที่เชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
2.เข้าใจหลักการของแรงและการเคลื่อนที่ รวมทั้งสามารถออกแบบประดิษฐ์ สร้างนวัตกรรมในการทุ่นแรงเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

week9


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ หน่วย “Science Land สร้างแรงบันดาลใจ”ให้ผู้อื่นเข้าใจได้

week
input
process
Output
Outcome
9
22 – 26 ธ.ค.
2557
สรุปความเข้าใจเพื่อถ่ายทอดนำเสนอหน่วย Science Land สร้างแรงบันดาลใจ”
- การสรุปความเข้าเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้มาทั้งหมด
- การตรวจสอบ การประเมินตนเองและผู้อื่น
Key Questions:
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเรียนหน่วย“Science Land สร้างแรงบันดาลใจ และจะนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจได้อย่างไรบ้าง
- สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนามีอะไรบ้าง
เครื่องมือคิด :
Blackboard Share :
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผย แพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ หน่วย Science Land สร้างแรงบันดาลใจ”
Round Robin  :  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมา
Show and Share :  นำเสนอการประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนา
Mind Mapping :  หลังการเรียนรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- ห้องเรียน
- กระดาษ A4, A3

วันจันทร์
ชง
นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่เรียนผ่านมาทั้งหมดในหน่วย “Science Land สร้างแรงบันดาลใจ”ผ่านเครื่องมือคิด(Round Robin)
วันอังคาร
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด
- นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจอะไรบ้างตลอดทั้ง Quarter นี้ เครื่องมือคิด(Round Robin)
-นักเรียนจะสรุปองค์ความรู้ อย่างไรเพราะเหตุใดเครื่องมือคิด(Round Robin)
ใช้
-  นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้เป็น Mind Mapping
วันพุธ
ชง
ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
 - นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจที่เรียนมาตลอดทั้ง Quarter นี้ได้อย่างไรเพราะเหตุใด
- นักเรียนคิดว่าตนเองมีสิ่งไหนที่ทำดีแล้วและสิ่งไหนที่ควรพัฒนาเพราะเหตุใด
 เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนจากคำถามในขั้นชง
ใช้
- นักเรียนประเมินเพื่อสะท้อนผลงาน
-  นักเรียนเขียน สิ่งที่ทำได้ดี และ สิ่งที่ควรพัฒนา เกี่ยวกับการเรียนหน่วย “Science Land สร้างแรงบันดาลใจ
วันศุกร์
ใช้
นักเรียนถ่ายทอดความเข้าใจที่เรียนมาตลอดทั้ง Quarter ให้ผู้ปกครองและพี่ๆน้องๆได้ร่วมชื่นชม
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- Mind Mapping
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
สรุปการเรียนรู้ราย
สัปดาห์
ภาระงาน
เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรปรับปรุง
จัดนิทรรศการ
และนำเสนอ
นิทรรศการ
แสดงละคร
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้

ความรู้
เข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่และแรง ที่เชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
- เข้าใจหลักการของแรงและการเคลื่อนที่ รวมทั้งสามารถออกแบบประดิษฐ์ สร้างนวัตกรรมในการทุ่นแรงเพื่อปรับใช่ในชีวิตประจำวันได้
- สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ หน่วย“Science Land สร้างแรงบันดาลใจ”ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
สามารถจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่อง“ของเล่น,ของใช้
 ทุ่นแรง”ได้
ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า เช่น สี กระดาษ ผ้า
- เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของการนำเสนองาน
- ใช้อุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่ง
ทักษะ ICT
- หาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการให้น่าสนใจ
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอ ละคร สรุปองค์ความรู้ให้ครูและคนอื่นๆฟังได้
คุณลักษณะ
เคารพและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
- สนใจกระตือรือร้นในการนำเสนองาน
มีน้ำใจอดทนในการทำงานจนสำเร็จ


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนหน่วย “Science Land สร้างแรงบันดาลใจ”เด็กๆตื่นเต้นที่จะได้ถ่ายทอดความงอกงามให้ครู ผู้ปกครอง น้องๆและพี่ๆได้ดู ครูสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมาตลอด 8 สัปดาห์ ว่ามีอะไรบ้าง เด็กๆได้ความรู้ใหม่อะไร จะนำไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างไร จะเผยแพร่สิ่งที่เรียนมาให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างไร เด็กๆสรุปองค์ความรู้หลังเรียน ผ่าน Mind mapping นำเสนอให้ครูและเพื่อนๆฟัง จากนั้นทุกคนหามุมส่วนตัวภายในโรงเรียนเพื่อใคร่ควรสิ่งที่ตัวเองได้ทำดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาของตนเอง เด็กถ่ายทอดความงอกงามให้ครู ผู้ปกครอง น้องๆและพี่ๆได้ร่วมชื่นชมโดยการแสดงละครเกี่ยวกับโครงงานที่เรียนและบทกวีเกี่ยวกับ ชั้นป.5 ทุกคนช่วยกันเตรียมงานด้วยความกระตือรือร้นและตื่นเต้นกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาเห็นทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องและได้ยินเสียงหัวเราะ การชื่นชมกันและกัน โดยภาพ รวมทุกคนสามารถแสดงสักภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ และในวันนี้พี่ๆ ได้ร่วมกิจกรรมห่อข้าวมารับประทานร่วมกันค่ะ

    ตอบลบ