ของเล่น,ของใช้ทุ่นแรง

เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic: "Science Land สร้างแรงบันดาลใจ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่และแรง ที่เชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
2.เข้าใจหลักการของแรงและการเคลื่อนที่ รวมทั้งสามารถออกแบบประดิษฐ์ สร้างนวัตกรรมในการทุ่นแรงเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

week4เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถเข้าใจและอธิบายหลักการเคลื่อนที่ของรถและเรือได้
week
input
process
Output
Outcome
4
17 – 21 พ.ย.
2557
โจทย์ :การเคลื่อนที่ รถ/เรือ
Key Question :
 นักเรียนจะทำอย่างไรให้สิ่งต่างๆเคลื่อนที่ไปข้างหน้าให้ได้ระยะทางไกลมากที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดเพราะเหตุใด
เครื่องมือคิด :
Round Robin  : ครูและนักเรียนสนทนาว่ารถเเละเรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างไร
Blackboard Share:  ส่วนประกอบที่ทำให้รถและเรือเคลื่อนที่ได้
Show and hare : นำเสนอรถและเรือของเล่นที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ A4
- ขวดน้ำพลาสติก
- ยางรัดของ
- ร่มไผ่
วันจันทร์
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
รถและเรือเคลื่อที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแรกเปลี่ยน
- นักเรียนจะออกแบบรถและเรือของเล่นอย่างไรให้เคลื่อนที่ได้ระยะทางไกลมากที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดผ่านเครื่องมือคิด (Round Robin)
ใช้
นักเรียนทำชาร์ตความรู้ออกแบบรถและเรือของเล่นจากวัสดุเหลือใช้
วันอังคาร
ชง
ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถามนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
ครูนำผลงานที่นักเรียนออกแบบไว้ มาให้นักเรียนได้ดูและชื่นชมคนที่น่ารัก
เชื่อม
ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนจากคำถามในขั้นชง
- นักเรียนนำเสนอชาร์ตความรู้การออกแบบรถและเรือของเล่นให้ครูและเพื่อนฟังผ่านเครื่องมือคิด
( Show and Share)
ใช้
นักเรียนลงมือประดิษฐ์รถและเรื่อของเล่นเป็นรายบุคคล
วันพุธ
ใช้
นักเรียนทำการทดลองการเคลื่อนที่ของรถและเรือที่ประดิษฐ์เอง

วันศุกร์
ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
 1. 1.               นักเรียนได้เรียนรู้อะไรอะไรในสัปดาห์นี้และอย่างไร
 2. 2.               ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้ มีอะไรบ้าง
 3. 3.               นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
 4. 4.               นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
 5. 5.               นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
 6. 6.               นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป

- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเทคนิคที่ต้องการ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย ,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)

ชิ้นงาน
- ชาร์ตความรู้ออกแบบรถและเรือของเล่นจากวัสดุเหลือใช้
- รถและเรือของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์( Mind Mapping, เขียนบรรยาย ,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
ภาระงาน
- ออกแบบรถและเรือของเล่น
-  ศึกษาค้นคว้าหาเพิ่มเติมเรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆ
- แลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่เรียนรู้ตลอดสัปดาห์

ความรู้
-นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการเคลื่อนที่ของรถและเรือได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
นำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์รถและเรือของเล่น
ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าเช่น สี, กระดาษเก็บกวาดของใช้
- เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์จากกิจกรรมที่ทำและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทักษะ การคิด
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน ออกแบบชิ้นงานเช่น รถและเรือของเล่น
-  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการเคลื่อนที่ของรถและเรือ
- คิดวางแผน ประดิษฐ์รถและเรือของเล่นได้


คุณลักษณะ
- มีความเข้าใจกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายามทำงานจนสำเร็จ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น


1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ22 ธันวาคม 2557 เวลา 04:12

  บันทึกหลังการสอน
  วันจันทร์ ในสัปดาห์นี้พี่เรียนเรื่องของการเคลื่อนที่ โดยคุณครูและพี่ๆสนทนากันว่ารถและเรือเคลื่อนที่ได้อย่างไร
  o พี่โจ “รถมีล้อครับ”
  o ครูดอกไม้”แล้วเรือหละค่ะเรือไม่มีล้อทำไมถึงเคลื่อนที่ได้ รอมีน้ำหนักมากด้วยนะคะทำไมถึงไม่จม”
  o พี่แจ็บ “ก็เหมือนตอนที่เราทำดินน้ำมันลอยน้ำไงครับถ้ามันสมดุลกันมันจะไม่จมครับ”
  จากนั้นคุณครูจึงได้ให้พี่แบ่งกลุ่มเพื่ออกแบบรถและเรือของเล่นโดยมีโจทย์ว่า จะทำอย่างไรให้รถและเรือเคลื่อนที่ได้โดยไม่ใช้แรงพลักและมีความคงทน หลายคนบอกว่าจะทำได้หรอครับยากจัง
  วันอังคาร ทุกกลุ่มน้ำเสนอชาร์ตงานของตัวเองอธิบายถึงวิธีการทำและขั้นตอนต่างๆจากนั้นทุกกลุ่มก็ลงมือประดิษฐ์ชิ้นงานของตนเองหลายกลุ่มบอกว่าเรือทำได้ครับ/ค่ะ แต่รถไม่รูจะทำอย่างไร หลายกลุ่มทดลองทำรถรูปแบบต่างเพื่อให้เคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องออกแรงผลัก แ
  วันพุธ ทุกกลุ่มจะได้ทดสอบว่าของเล่นของตนเองใช้งานได้จริงหรือไม่ เรือส่วนใหญ่สามารถลอยได้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่รถ บางกลุ่มวิงไม่ได้เลยบางกลุ่มวิ่งได้แค่ไม่กี่เซนติเมตรเท่านั้น
  วันศุกร์ ทุกคนสรุปผลการทดลองเป็นงานเดี่ยวมีทั้งตรงและไม่ตรงตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่สี่ตามเทคนิคที่ตนเองถนัด

  ตอบลบ